home
Online 5

1234

 

 

Regulamin dla Użytkowników.

Definicje zwrotów użytych Regulaminie:

Operator – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez właściciela do zarządzania i nadzoru nad serwisem w celu należytej obsługi Użytkowników i Firm oraz realizacji usług oferowanych przez Serwis. Aktualnie Ads Network Global Sp. z o.o.

NajlepszaFirma.pl – serwis Internetowy umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie sprawdzonych firm według nazwy, branży, rodzaju świadczonych usług, obszaru działalności lub miejsca siedziby firmy. Serwis umożliwia również ocenę firm zamieszczonych w serwisie za pomocą oceny gwiazdkowej oraz zaopiniowanie i polecenie firm przez publikowanie opinii o firmach.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która posiada profil firmowy w serwisie NajlepszaFirma.pl lub dokonuje rejestracji/zamówienia w ramach usług serwisu NajlepszaFirma.pl

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu NajlepszaFirma.pl na dowolnych urządzeniach podłączonych do Internetu.

Baza Firm - serwis znajdujący się pod adresem http://bazafirm.najlepszafirma.pl wraz z podstronami które stanowią nieintegralną część serwisu NajlepszaFirma.pl

 

§1. Ogólne postanowienia

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu NajlepszaFirma.pl.

2. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu NajlepszaFirma.pl  jest bezpłatne, z wyjątkiem zamówień raportów o firmie oraz zamieszczania reklam.

3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały lub publikowane bezpośrednio przez Firmę stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody danej Firmy.

4. Ocenianie i dodawanie opinii o Firmach.

a) NajlepszaFirma.pl umożliwia każdemu Użytkownikowi wystawianie opinii Firmą. Opinie powinny odnosić się do danej Firmy oraz świadczyć np. o jakości oferowanych produktów, usług w szczególności do jakości obsługi klienta oraz rzetelności.

b) Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną i prawdziwą informację dla pozostałych Użytkowników.

c) Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Firmy.

d) Opinie nie mogą naruszać w żaden sposób dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych.

e) NajlepszaFirma.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, publikowanych w serwisie przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane bez udziału NajlepszaFirma.pl a pomiędzy zainteresowanymi stronami.

5. NajlepszaFirma.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika w przypadku gdy te naruszają Regulamin lub odpowiednie prawo polskie.

6. Użytkownik ma prawo przesyłania do serwisu NajlepszaFirma.pl za pomocą formularza kontaktowego „Zgłoś naruszenie”, wszelkich informacji na temat jakości świadczonych usług, obsługi Klienta przez daną Firmę. Wszelkie informacje i zastrzeżenia dotyczące płatnych opcji Serwisu reguluje Cennik Usług dostępny na stronie Serwisu.

 

§2. Ograniczenia odpowiedzialności

1. NajlepszaFirma.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za cenę, rodzaj, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towarów oferowanych przez Firmę w przypadku skorzystania z jej oferty.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji w powyższym ppkt 1. lub odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług. NajlepszaFirma.pl poinformowana o takiej sytuacji może usunąć daną Firmę z programu lub zastosować inne czynności skutkujące mniejszą widocznością profilu Firmy w serwisie oraz w Internecie.

3. NajlepszaFirma.pl nie bierze bezpośredniego udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania NajlepszaFirma.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

4. NajlepszaFirma.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołanego awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

5. NajlepszaFirma.pl nie ponosi odpowiedzialności za właściwe działanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z serwisem NajlepszaFirma.pl.

6. Zabrania się jakichkolwiek działań  ze strony Użytkowników, Firm oraz osób postronnych, które potencjalnie lub faktycznie utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe działanie serwisu. W przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę serwisu NajlepszaFirma.pl oraz Operatora, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu lub dobre imię Operatora lub serwisu NajlepszaFirma.pl. W momencie wykrycia wyżej opisanych postępowań NajlepszaFirma.pl podejmie wszelkie kroki, które będą miały na celu naprawienie wyrządzonej szkody w całości.

7. Użytkownikom surowo zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych serwisu NajlepszaFirma.pl

8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również zaniechania lub czynności zmierzające do jego obejścia.

 

§3. Postanowienia końcowe

1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a Serwisem NajlepszaFirma.pl mają zastosowanie przepisy prawa Polskiego. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy sąd dla Operatora Serwisu.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez operatora serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od chwili opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

3. Użytkownik w chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu NajlepszaFirma.pl oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i w całości go akceptuje.

 

Regulamin obowiązuję od 01.02.2014 roku.