home
Online 5

1234

 

 

Regulamin dla Firm.

Definicje zwrotów użytych Regulaminie:

Operator – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez właściciela do zarządzania i nadzoru nad serwisem w celu należytej obsługi Użytkowników i Firm oraz realizacji usług oferowanych przez Serwis.

NajlepszaFirma.pl/Serwis – portal Internetowy umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie sprawdzonych firm według nazwy, branży, rodzaju świadczonych usług, obszaru działalności lub miejsca siedziby firmy. Serwis umożliwia również ocenę firm zamieszczonych w serwisie za pomocą oceny gwiazdkowej oraz zaopiniowanie i polecenie firm przez publikowanie opinii o firmach.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która posiada profil firmowy w serwisie NajlepszaFirma.pl lub dokonuje rejestracji/zamówienia w ramach usług serwisu NajlepszaFirma.pl

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu NajlepszaFirma.pl na dowolnych urządzeniach podłączonych do Internetu.

Baza Firm - serwis znajdujący się pod adresem http://bazafirm.najlepszafirma.pl wraz z podstronami które stanowią nieintegralną część serwisu NajlepszaFirma.pl

Profil firmowy - płatna forma promocji Firmy stanowiąca część usługi w ramach Członkostwa w programie.

Aukcje – ogłoszenia publikowane przez Firmy, posiadające wyłącznie charakter ogłoszeniowy.

Oferty pracy – ogłoszenia publikowane przez Użytkowników lub Firmy służące do prezentacji składanych przez nich ofert pracy lub prezentacji informacji o aktualnym poszukiwanym zatrudnieniu.

Zlecenia – ogłoszenia publikowane przez Użytkowników lub Firmy.

 

§1 Ogólne postanowienia.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w serwisie NajlepszaFirma.pl wszelkich informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej jak również zasady korzystania z serwisu przez Firmy.

2. Logowanie Firmy w serwisie NajlepszaFirma.pl

a) Logowanie Firmy w serwisie polega na bezpiecznym wejściu do utworzonego konta za pomocą odpowiedniego loginu i hasła. Zalogowanie się do serwisu jest możliwe pod adresem http://najlepszafirma.pl/wp-login.php, lub korzystając z dostępnych mechanizmów w Serwisie. Utworzenie konta przez Firmę lub Opiekuna na zamówienie Firmy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z NajlepszaFirma.pl na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Regulaminie Świadczenia Usług.

b) Akceptując niniejszy Regulamin osoba logująca się na konto Firmy oświadcza, że jest upoważniona do jej korzystania z konta oraz reprezentowania Firmy. Właściciel Firmy jest zobowiązany do ochrony własnych danych logowania (Login i Hasło) przed osobami trzecimi oraz nieujawnianie żadnego ich składnika osobom niepowołanym.

3. Aktualizacja Danych Firmy

a) Jeżeli w trakcie korzystania z usług serwisu dane Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do niezwłocznej aktualizacji danych w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu dokonania zmiany.

b) Aktualizacji danych dokonuje dana Firma po zalogowaniu się na konto za pomocą loginu i hasła lub zlecając aktualizację Opiekunowi, dostarczając odpowiednie informacje na adres mailowy Opiekuna lub korespondencyjny.

4. Autorskie prawa majątkowe.

a) Autorskie prawa majątkowe do wszelkich grafik, zdjęć, rozwiązań technicznych oraz innych elementów serwisu łącznie z Profilami Firmowymi (z pominięciem materiałów dostarczonych przez Firmę takich, jak logo, opis, grafika itp.), przysługują w zależności serwisowi NajlepszFirma.pl, Operatorowi, lub podmiotą współpracującym.

b) Wprowadzane dane, grafiki oraz inne elementy, które można uznać za własność Firmy mogą być swobodnie wykorzystywane przez serwis, Operatora oraz podmioty współpracujące w szczególności do promocji Firm, serwisu NajlepszaFirma.pl oraz programu Najlepsza Firma.

c) Wszystkie materiały przekazane przez Firmę do publikacji lub już opublikowane stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich wykorzystywania, powielania lub kopiowania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów przez serwis zgodnie z ppkt.  b) niniejszego punktu.

d) Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią dane do serwisu lub przekazane Opiekunowi nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko serwisowi związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie serwis lub Operator ponosi lub poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

e) Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Operatora materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oraz działania profilu firmowego, ogłoszeń oraz funkcjonowania całego serwisu.

5. Publikowane informacje i opisy powinny być napisane w języku polskim oraz poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym. NajlepszaFirma.pl nie jest zobligowana do zapoznawania się z wszystkimi informacjami i opisami przed ich publikacją w serwisie, jednakże w związku z ciągłą administracją w przypadku zapoznania się z treścią lub treściami niespełniającymi powyższych wymagań zastrzega sobie prawo do edycji a w rażących przypadkach do ich usunięcia.

6. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach serwisu NajlepszaFirma.pl, w katalogach oraz portalach branżowych oraz na stronach partnerskich.

7. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Operatora w dowolnym miejscu serwisu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z NajlepszaFirma.pl. Profile Firmowe ze statusem Złotego członka programu są wolne od reklam.

8. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Operatora, w tym również na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz, że zapoznała się z polityką prywatności Serwisu.

9. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na nagrywanie przez Operatora wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantami oraz przedstawicielami, w szczególności w celu zawarcia umowy na odległość oraz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w ten sposób, zarówno w celu realizacji umowy, jak również w wewnętrznej strukturze Operatora serwisu w celach szkoleniowych, poprawy jakości świadczonych usług oraz rozwoju serwisu.

§2 Ograniczenia odpowiedzialności.

1. Firma rejestrując się w serwisie lub zamawiając usługi za pomocą kanałów na odległość lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta ponosi wszelką odpowiedzialności za przekazywane i publikowane treści serwisie NajlepszaFirma.pl, w szczególności za autentyczność danych, rzetelność treści wszelkich ogłoszeń, a także ich zgodność z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem jak również powszechnymi zwyczajami i normami moralnymi, a także zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie, w szczególności dane dotyczące pochodzenia towarów, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać Użytkowników lub klientów w błąd.

3.  Operator upoważniony jest w sytuacji uzyskania informacji o naruszeniu powyższych punktów przez Firmę do wystosowania upomnienia jak również do usunięcia danego wpisu, Profilu firmowego w sytuacji rażących uchybień. W takim przypadku Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów ani odrębnych odszkodowań lub roszczeń.

4. Zabrania się dodawania ogłoszeń do nieodpowiednich kategorii dostępnych w ramach Ogłoszeń Serwisu NajlepszaFirma.pl, tym samym NajlepszaFirma.pl zastrzega sobie prawo, do edycji lub usunięcia ogłoszeń lub wpisów zamieszczonych w niezgodnych kategoriach, niż wynika to z ich treści.

5. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą jej ofertą i działalnością pod rygorem usunięcia ich z serwisu bez konieczności uprzedniego poinformowania Firmy.

6. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami partnerskimi NajlepszaFirma.pl lub danej Firmy. Operator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisów zawierających adres www/odnośnik lub samego adresu www/odnośnika po czym Operator jest zobligowany do poinformowania o tym Firmy. W szczególnych przypadkach Operator serwisu upoważniony jest do nałożenia kary finansowej na Firmę rekompensującą straty w związku z reklamowym charakterem zamieszczonych adresów www lub odnośników.

7. NajlepszaFirma.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii w serwisie przez klientów Firmy lub Użytkowników. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Operatora, a ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionych organów.

8. NajlepszaFirma.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za powstałe sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty lub osoby trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie w ten sposób wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym będą rozstrzygane przez Operatora.

9. NajlepszaFirma.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo, wartość towaru oferowanego przez Firmę jak również ewentualne jego niedostarczenie lub niewykonanie usługi w konsekwencji skorzystania z jej oferty.

10. Serwis NajlepszaFirma.pl nie bierze udziału bezpośredniego oraz pośredniego w transakcjach finansowych i innych dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami lub Użytkownikami. Powstałe nieporozumienia we wszelkich transakcjach strony rozwiązują między sobą bez angażowania Operatora Serwisu w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

11. NajlepszaFirma.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołanego awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębnych odszkodowań za sytuacje opisane w zdaniu poprzedzającym.

12. Zabrania się jakichkolwiek działań  ze strony Firm oraz osób postronnych, które potencjalnie lub faktycznie utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe działanie serwisu. W przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę serwisu NajlepszaFirma.pl oraz Operatora, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu lub dobre imię Operatora lub serwisu NajlepszaFirma.pl. W momencie wykrycia wyżej opisanych postępowań NajlepszaFirma.pl podejmie wszelkie kroki, które będą miały na celu naprawienie wyrządzonej szkody w całości.

13. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również zaniechania lub czynności zmierzające do jego obejścia.

 

§3. Warunki i sposoby rejestracji w serwisie oraz koszty z tym związane.

1. Dodanie Firmy do serwisu NajlepszaFirma.pl obywa się poprzez jeden z 3 dostępnych sposobów:

a) Rejestracja samodzielna oraz dodanie Firmy przez Internet poprzez utworzenie konta w serwisie NajlepszaFirma.pl, pod adresem http://najlepszafirma.pl/wp-login.php?action=register, konto tworzone jest automatycznie po wprowadzeniu preferowanej nazwy użytkownika oraz aktualnego adresu e-mail na który automatycznie zostanie wysłana wiadomość o potwierdzeniu rejestracji oraz hasło do nowego konta. Po zalogowaniu do nowego konta należy dokonać odpowiedniej opłaty zgodnej z Cennikiem.

b) Dodanie Firmy do Serwisu NajlepszaFirma.pl odbywa się również Telefonicznie dokonując zamówienia u przedstawiciela/konsultanta Firma podaje niezbędne dane służące do zawarcia umowy na odległość oraz realizacji wysyłki pakietu startowego lub wysyłając w/w dane za pomocą poczty elektronicznej.

d) Dodanie Firmy do serwisu bezpośrednio w siedzibie operatora w Dziale Obsługi Klienta wypełniając odpowiedni formularz rejestracyjny na miejscu w formie papierowej, lub nadesłanie/odesłanie pocztą tradycyjną prawidłowo wypełnionego formularza na adres Operatora do Działu Obsługi Klienta, formularz rejestracyjny dostępny jest do pobrania pod adresem http://najlepszafirma.pl

2. Dokonując rejestracji Firmy korzystając z dowolnego sposobu opisanego w poprzedzających 3 ppkt., zawierana jest Umowa, szczegóły realizacji Umowy opisane są w Regulaminie Świadczenia Usług oraz niniejszym Regulaminie. Regulamin Świadczenia Usług o którym mowa w poprzedzającym zdaniu jest załączany lub dostarczany Firmie odpowiednio do wybranego sposobu Rejestracji:
- Korzystając ze sposobu opisanego w ppkt. a) Firma otrzymuje oraz akceptuje Regulamin Świadczenia Usług w chwili gdy dokonuje opłaty.
- Korzystając ze sposobu opisanego w ppkt. b) Regulamin Świadczenia Usług załączany jest do przesyłki Kurierskiej zawierającej pakiet startowy oraz pozostałe materiały i produkty.
- Korzystając ze sposobu opisanego w ppkt. c) Regulamin Świadczenia Usług jest dołączany do formularza rejestracyjnego.

3. Za datę zawarcia umowy uważa się odpowiednio chwilę w której Firma: dokonuje opłaty w przypadku samodzielnej rejestracji w serwisie, składa zamówienie za pomocą środków na odległość (telefonicznie lub mailowo), Firma wypełnienia formularz rejestracyjny w Dziale Obsługi Klienta w przypadku wysłania formularza rejestracyjnego za pomocą poczty tradycyjnej za datę zawarcia umowy uważa się datę wpływu korespondencji do siedziby operatora.

4. Odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy umowa zawierana jest na odległość czyli poza siedzibą operatora serwisu NajlepszaFirma.pl. Firma zawierająca umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc chwili zawarcia umowy.

a) W przypadku samodzielnej rejestracji należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie do siedziby Operatora serwisu, korespondencja musi być dostarczona w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania opłaty.

b) W przypadku zamówienia złożonego za pocą środków na odległość, można odstąpić od umowy wyłącznie po odbiorze pakietu startowego, faktury VAT oraz pozostałych materiałów i produktów za pobraniem u kuriera, należy je wówczas wszystkie odesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Operatora serwisu NajlepszaFirma.pl, pozostawić należy jedynie fakturę VAT*. Do materiałów należy załączyć stosowne oświadczenie na piśmie, w oświadczeniu musi znajdować się numer konta na który ma zostać zwrócona opłata, podpis oraz pieczątka Firmy. Oświadczenie musi być dostarczona do operatora w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

c) W przypadku dokonania odstąpienia do każdej faktury VAT wystawiana jest całościowa korekta następnie korekta jest wysłana do Firmy za pomocą poczty tradycyjnej na podstawie faktury korygującej zwracana jest opłata.

*WAŻNE nie należy odsyłać otrzymanej faktury VAT ponieważ stanowi ona potwierdzenie dokonania opłaty, w przypadku odstąpienia do każdej faktury VAT jest wystawiana faktura korygująca.

5. Zaprzestanie świadczenia usług zakończenie opłaconego okresu rozliczeniowego.
W przypadku dokonania opłaty obowiązującej na jeden rok w celu rozwiązania umowy oraz zaprzestania świadczenia usług Firma jest zobowiązana do powiadomienia o tym operatora serwisu składając stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni kalendarzowych przed upływem opłaconego rocznego okresu rozliczeniowego. Oświadczenie można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej na adres operatora, mailowo korzystając z aktualnie zarejestrowanego adresu e-mail w serwisie lub telefonicznie pod numerem infolinii.
W przypadku dokonania opłaty obowiązującej na dłuższy okres zaprzestanie świadczenia usług następuję automatycznie po 30 dniach od dnia zakończenia opłaconego okresu. W celu przedłużenia świadczenia usług należy przesłać stosowne oświadczenie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia opłaconego okresu. Oświadczenie można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej na adres operatora, mailowo korzystając z aktualnie zarejestrowanego adresu e-mail w serwisie lub telefonicznie pod numerem infolinii.

6. Firma uprawniona jest do wydłużenia okresu świadczenia usług za pomocą poniżej opisanych sposobów:
- poprzez strony internetowe pod adresem http://www.najlepszafirma.pl/ za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na swoje konto w serwisie NajlepszaFirma.pl
- poprzez kontakt z infolinią z pomocą konsultanta lub przedstawiciela programu, na skutek złożonego stosownego oświadczenia woli o wydłużenie okresu.
- Wydłużenie okresu świadczenia usług należy opłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem w danym czasie.

7. NajlepszaFirma.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz okresów testowych.

8. W przypadku nieuiszczenia we wskazanych terminach opłat wynikających z dokonanego zamówienia i zawarcia umowy lub przedłużenia, operator zastrzega sobie prawo do przekazania zaległych należności do zewnętrznych firm windykacyjnych oraz dokonania wpisu do ogólnodostępnych baz danych związanych z zaległościami w płatnościach, rejestrów dłużników jak również na łamach własnych serwisów internetowych.

- termin płatności jest określony na fakturach VAT w przypadku zamówienia usług oraz płatności za pobraniem termin płatności jest równy zadeklarowanej dacie odbioru przesyłki ustalanej przy składaniu zamówienia.

9. Ceny dostępne w cenniku są cenami brutto zatem uwzględniają one podatek VAT.

10. Reklamacje mogą być składane i należy je składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@najlepszafirma.pl lub za pomocą dostępnego formularza kontaktowego.

11. NajlepszaFirma.pl zastrzega sobie termin na rozpatrzenie reklamacji który ustala na 14 dni roboczych, termin ten liczony jest od dnia zarejestrowania zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu w takiej sytuacji, Firma każdorazowo zostanie o tym poinformowana.

§4. Polityka prywatności.

1. Polityka prywatności oraz polityka cookie są opisane szczegółowo w „Polityka prywatności” oraz „Polityka cookie”.

§5. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją usługi pomiędzy operatorem, a Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla firmy Ads Network Global sp. z o.o.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez operatora serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od chwili opublikowania go na stronie serwisu. W przypadku zmiany regulaminu operator zobowiązany jest do przesłania regulaminu w nowym brzmieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na 14 dni przed datą obowiązywania.

3. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

 

Regulamin obowiązuję od 01.02.2014 roku.